Iestāšanās organizācijā
Iestāšanās maksa un biedra nauda

Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācijas statūti

1.nodaļa. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija (turpmāk tekstā - Biedrība) ir bezpeļņas organizācija, kurā apvienojas pirmsskolas mūzikas speciālisti un citi interesenti.
1.2. Starptautiskajā sadarbībā Biedrības nosaukumā tiek lietots tulkojums angļu valodā – Association of Preschool Music Education.
1.3. Biedrībai ir savs norēķinu konts bankā.
1.4. Biedrībai ir sava simbolika, kuru lieto pēc vajadzības.

2.nodaļa. Biedrības mērķi, uzdevumi un tiesības.

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. veicināt sabiedrības izpratni par mūzikas izglītības nozīmi bērna personības vispārējā un muzikālajā attīstībā;
2.1.2. iesaistīt ģimenes, pirmsskolas izglītības pedagogus un citus interesentus pirmsskolas vecuma bērnu muzikālās izglītības sekmēšanā.
2.2. Biedrības galvenie uzdevumi ir:
2.2.1. popularizēt sabiedrībā mūzikas un muzikālās izglītības nozīmi pirmsskolas vecuma bērnu personības attīstībā;
2.2.2. veikt metodisko, zinātnisko un organizatorisko darbību Biedrības mērķu īstenošanai;
2.2.3. rīkot konferences, seminārus, profesionālās pilnveides kursus, diskusijas, akcijas, koncertus, izstādes, konkursus un citus pasākumus un projektus Biedrības mērķgrupu izglītošanai;
2.2.4. veidot priekšnoteikumus pedagogu un vecāku radošai pieredzes apmaiņai par bērnu attīstību mūzikā;
2.2.5. piedalīties nacionālos un starptautiskos kultūras un izglītības projektos un mērķprogrammās;
2.2.6. veikt un atbalstīt zinātniski praktiskus pētījumus;
2.2.7. veikt un veicināt bērnu muzikālās attīstības sekmēšanai nepieciešamās metodiskās un zinātniskās literatūras izdevējdarbību;
2.2.8. veidot intelektuālo un materiāli tehnisko nodrošinājumu ilgtspējīgai Biedrības darbībai;
2.2.9. mērķtiecīgi sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanai.
2.3. Statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu īstenošanai Biedrībai ir tiesības:
2.3.1. veidot un uzturēt sakarus Latvijā un ārvalstīs ar visu veidu juridiskām un fiziskām personām, kuras atbalsta Biedrības mērķus un darbojas saskaņā ar nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem;
2.3.2. iestāties par biedru un darboties Latvijas un ārvalstu nacionālās un starptautiskās organizācijās un to apvienībās;
2.3.3. pretendēt uz finansējumu dažādu projektu un investīciju piesaistes konkursos;
2.3.4. saņemt fizisku un juridisku personu ziedojumus, rīkot akcijas un ziedojumu vākšanas kampaņas;
2.3.5. veikt normatīvajos aktos noteikto juridisko un saimniecisko darbību.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība uzsāk savu darbību ar tās reģistrēšanu Biedrību un nodibinājumu reģistrā.
3.2. Biedrības darbības laiks ir beztermiņa.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā iestāties var jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, iesniedzot rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde (turpmāk – Valde).
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Valdei pieteicēja lūgums jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes lēmumu par atteikumu uzņemt Biedrībā pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena gada.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Valdei.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs rupji pārkāpis statūtus, nodarījis Biedrībai būtiskus kaitējumus vai neiesaistās Biedrības darbībā ilgāk kā vienu gadu;
4.5.2. biedrs nepilda biedru sapulces un Valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam iespēju argumentēt savu viedokli un rīcību. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par biedra izslēgšanu arī viņa neierašanās gadījumā. Lēmums par biedra izslēgšanu Valdei jāpaziņo rakstveidā piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir tiesības:
5.1.1. kopsapulcē aizklātā balsošanā ievēlēt Valdi un revīzijas komisiju;
5.1.2. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.3.saņemt informāciju par Biedrības darbību;
5.1.4.piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos;
5.1.5.iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un Valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu;
5.2.4. veicināt Biedrības autoritāti un prestižu.
5.3. Pamatojoties uz biedru kopsapulces priekšlikumu, Valde var lūgt biedram ar viņa piekrišanu uzņemties papildus pienākumus.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar Valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības reglaments, ko apstiprina Valde.

7.nodaļa. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.3. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.4. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.5. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita.
7.6. Bieddru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.7. Biedru kopsapulces lēmumus paraksta tās vadītājs un biedru kopsapulces ievēlēts protokolists.
7.8. Tikai biedru kopsapulce:
7.8.1. pieņem lēmumu par Biedrības izveidošanu, reorganizāciju vai darbības izbeigšanu;
7.8.2. pieņem statūtus, veic tajos grozījumus un papildinājumus;
7.8.3. apstiprina Biedrības gada pārskatu pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas;
7.8.4. ievēl un atbrīvo no pienākumu pildīšanas, tajā skaitā pirms termiņa, Valdi un revīzijas komisiju.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem. Valde tiek ievēlēta biedru kopsapulcē uz trīs gadiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē Valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt jautājumus saistībā ar Biedrības darbību.
8.4. Valde pārzina un vada Biedrības darbību. Tā pārvalda Biedrības īpašumu un rīkojas ar tās līdzekļiem saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, Biedrības statūtiem un biedru kopsapulces lēmumiem.
8.5. Valdes sēdes organizē Valdes priekšsēdētājs. Valdes sēdes sasauc arī tad, ja to pieprasa viena trešdaļa Valdes locekļu. Valdes locekļi jāinformē par valdes sēdes sasaukšanu ne vēlāk kā piecas dienas pirms sēdes.
8.6. Valde ir tiesīga lemt, ja tās darbā piedalās vairāk kā puse Valdes locekļu.
8.7. Valdes sēdes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Līdzīga balsojuma gadījumā priekšsēdētājam ir divas balsis.
8.8. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
8.9. Valdes pienākumi:
8.9.1. informēt Biedrības biedrus par tās pieņemtajiem lēmumiem;
8.9.2. nodrošināt biedru kopsapulces lēmumu izpildi;
8.9.3. apstiprināt Biedrības attīstības plānu un darbības virzienus;
8.9.4. apstiprināt Biedrības dibināto struktūrvienību reglamentus;
8.9.5.ierosināt biedru kopsapulcei jautājumus, kas saistīti ar Biedrības iestāšanos citās biedrībās un nodibinājumos;
8.9.6. pieņemt lēmumu par biedru naudas un iestāšanās maksas lielumu un nomaksāšanas termiņu;
8.9.7. sasaukt biedru kopsapulces.
8.10. Valdes locekļi var saņemt atlīdzību par darbu, ja šāds lēmums ir pieņemts biedru kopsapulcē.
8.11. Valdes locekļiem un citiem biedriem Biedrības finansiālo iespēju robežās tiek segti izdevumi, kas radušies tiešo ar Biedrības darbību saistīto pienākumu izpildes gaitā.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības īpašuma un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. izvirza priekšlikumus Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanai;
9.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedrības īpašums un finanses.

10.1. Saskaņā ar 2.3.3., 2.3.4. un 2.3.5.apakšpunktā noteikto Biedrībai var būt finanšu līdzekļi Latvijas Republikas un citu valstu bankās.
10.2. Biedrība kā juridiska persona ir īpašniece mantai, kuru tai brīvprātīgi nodod Biedrības biedri, citas fiziskās un juridiskās personas, kā arī kuru Biedrība iegūst citos veidos, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Biedrības īpašumā un valdījumā var būt vērtspapīri, intelektuālais īpašums, kustamais un nekustamais īpašums.
10.3. Biedrība ir tiesīga saņemt ziedojumus naudas līdzekļu un mantas formā. Tos izmantot atļauts tikai Biedrības statūtos deklarētajiem mērķiem un uzdevumiem.
10.4. Biedrībai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt saimniecisko darbību, dibināt uzņēmējsabiedrības, iegādāties daļas un akcijas uzņēmējsabiedrībās. Uzņēmējdarbības vai citas saimnieciskās darbības rezultātā gūtā peļņa izlietojama tikai un vienīgi Biedrības statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. Gūtā peļņa nav izlietojama citiem mērķiem.

Latvijas pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija